Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

Občanského sdružení pro životní prostředí na Ježkové

Čl. 1 - Název, forma a sídlo

Občanské sdružení pro životní prostředí na Ježkové (dále jen sdružení) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo v Brně, ulice Ježkova 8, 638 00 Brno - Lesná.

Čl. 2 - Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, kterým záleží na prostředí, v němž oni a jejich děti žijí a kteří se chtějí aktivně podílet na jeho utváření a ochraně.

Čl. 3 - Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení je:
- zásadním způsobem přispět k zachování a revitalizaci dětského hřiště a pískoviště, pro nějž je určující zejména hojnost zeleně a příjemné prostředí a které je i přes zanedbaný stav využíváno obyvateli všech generací
- podle možností přispívat k vybavení, údržbě, modernizaci a zvelebování těchto prostor; aktivně hledat různé možnosti financování
- bránit toto veřejné prostranství před nevhodným zabíráním pro komerční účely
- přispívat ke komunikaci a plodné spolupráci mezi obyvateli sídliště Lesná a orgány státní správy; snažit se o to, aby rozvoj čtvrti a plánované změny probíhaly za účasti obyvatel Lesné
- zvláštní pozornost věnovat zeleni, bránit ji proti zbytečným zásahům a zasazovat se o to, aby i v této otázce byl brán zřetel na názory občanů, kolem jejichž domovů roste

Čl. 4 - Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a) vyhledávání různých zdrojů financí pro realizaci cílů sdružení
b) organizace informativních akcí pro obyvatele sídliště Lesná o chystaných projektech, zapojování veřejnosti do veřejné diskuse o nich,
c) praktická činnost ve spolupráci s orgány státní správy a jinými subjekty,
d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž by mohla být dotčena kvalita života obyvatel Lesné a zájmy ochrany životního prostředí.

Čl. 5 - Členství ve sdružení

1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
2. Členství ve sdružení nezakládá povinnost jakýchkoliv peněžitých příspěvků
3. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: příjmení, jméno a titul žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele
3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na nejbližší schůzi výboru po dni podání přihlášky.
4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.
5. Člen sdružení má právo zejména:
- účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,
- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.
6. Člen sdružení je povinen zejména:
- dodržovat stanovy,
- podílet se dle svých možností na práci sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
- účastnit se jednání orgánů sdružení.

Čl. 6 - Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím a vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

Čl. 7 - Organizační uspořádání sdružení

1. Nejvyšším orgánem sdružení členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,
c) zvolila nejméně tříčlennou revizní komisi,
d) schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,
e) schválila revizní zprávu,
f) určila koncepci činnosti sdružení na další období,
h) schválila rozpočet sdružení na příští období,
i) zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,
j) rozhodla o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopna bez ohledu na počet přítomných členů. 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. 4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávu pro členskou schůzi. 5. Jménem sdružení jedná jeho předseda, místopředseda a nebo pověřený člen sdružení, vybavený plnou mocí sdružení navenek zastupovat.

Čl. 8 - Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří v předmětu své činnosti s prostředky získanými případnými dary od svých členů a jiných fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti a má je řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor a revizní komise členy sdružení na každé členské schůzi.
3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana a spoluvytváření životního prostředí v Brně na sídlišti Lesná.

Čl. 9 - Závěr

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly přijaty na zakládající členské schůzi dne 20. 9. 2006, účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.

ZVOLENÝ VÝBOR

 

Mgr. Martin Maleček, Ježkova 8, 638 00 Brno
Ing. Robert Tóth, Ježkova 8, 638 00 Brno
MgA. Hana Regnerová, Ježkova 7, 638 00 Brno