Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zadání územní studie Lesná - připomínky a návrhy Lesné

11. 12. 2009
Zadání
 
 
 
 
 
 
Územní studie s regulačními prvky
 Obytný soubor Lesná - aktualizace
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah:
 
1)   Důvody pořízení
2)   Vymezení řešeného území
3)   Vztah k platným ÚPD
4)   Požadavky na řešení
5)   Rozsah a způsob zpracování
6)   Podklady
 
 
 
 
 
 
  Říjen 2009
 
1) Důvody pořízení aktualizace územní studie
 
Urbanistická studie s regulačními prvky (US) – Obytný soubor Lesná, zpracována architektonickou kanceláří RUDIŠ – RUDIŠ, v.o.s. , ve spolupráci s firmou Stavoprojekta, s.r.o. v roce 1998, formulovala zásady pro revitalizaci a rekonstrukci stávajících bytových domů, včetně návrhu objektů, vhodných pro realizaci nástaveb, zásady pro revitalizaci a rekonstrukci objektů občanské vybavenosti, vymezila plochy potřebné pro řešení parkování s ohledem na zachování stávajících ploch zeleně a vymezila i plochy vhodné k novému zastavění. Tyto zásady byly stanoveny mimo jiné  s cílem zachovat urbanistické a architektonické hodnoty sídliště.
Aktualizace výše uvedené US bude reagovat na změnu podmínek v území vyplývajících ze změny životního stylu obyvatel v posledních deseti letech a stanoví zásady koncepce rozvoje území s ohledem na jeho hodnoty (prostorová struktura s kontrastem velkých deskových a věžových domů s rozlehlými volnými plochami zeleně, která tvoří hlavní charakteristiku Lesné) a podmínky území. Stanoví urbanistické a architektonické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území, stanoví podmínky pro modernizaci sídliště, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro zvyšování kvality bydlení. Aktualizace US stanoví limity případného rozvoje sídliště Lesná s vyhodnocením možných dopadů na kvalitu stávajícího obytného prostředí, technickou infrastrukturu, komunikační síť, dopravu v klidu a občanskou vybavenost (MŠ, ZŠ).
 
2) Vymezení řešeného území a jeho charakteristika
 
Řešené území je situováno na území MČ Brno-sever v k.ú. Lesná a je totožné s řešeným územím původní Urbanistické studie s regulačními prvky – Obytný soubor Lesná. Pro potřeby řešení širších vztahů je tato středová část rozšířena o vnější prstenec za ulicemi Okružní a Seifertovou – viz grafická příloha. Tyto hranice mohou být na prvním výrobním výboru upřesněny.
1) Lídl, autosalon a technické vybavení budou v řeš. území ? (byly i v pův. studii)
2) musí být Loosova a Jurkovičova (byly i v pův. studii)
3) hranice by měla být rozšířena o penzion důchodců i s navazující loukou a Majdalenky, pokud zůstane řeš.úz. v původní hranici, nelze řešit funkční plochy a problémy v Majd., (ale lze v rámci širších vztahů stanovit limity pro zástavbu – např. nezastavitelné plochy a max. hladinu zástavby z hlediska návaznosti na krajinu a zelených horizontů města, hlavní komunikační a pěší napojení apod. )
4) do území pro řešení širších vztahů by měly být zahrnuty nejen navazující plochy stavební, ale i plochy lesních porostů a významné zeleně (z výše uvedených důvodů, které jsou blíže specifikovány v rozboru ÚAP – posudek ing. arch Lowa (nutno jej zařadit jako další podklad pro řešení)
Charakteristickým prvkem sídliště Lesná jsou velké deskové panelové domy s výrazným horizontálním členěním situované po vrstevnicích, doplněné skupinami věžových domů a čtyřpodlažních řadových a bodových objektů. V centru území se nachází městský park zvaný Čertova rokle a rozlehlé plochy sídlištní zeleně pak prostupují celé území a napojují ho na přírodní zázemí. K příznivému působení sídliště přispívá svažitý terén orientovaný k jihu s krásnými výhledy na město.
 
3) Vztah lokality k existující ÚPD
 
V Územním plánu města Brna (ÚPmB) je řešené území vyznačeno jako převážně stabilizované. Stabilizované stavební plochy tvoří především funkční plochy všeobecného bydlení (BO), doplněné stabilizovanými plochami veřejné vybavenosti - školství (OS), zdravotnictví (OZ) a stabilizovanými či návrhovými smíšenými plochami obchodu a služeb (SO).
Pro dopravu v klidu jsou vymezeny stabilizované i návrhové plochy - hromadné odstavné a parkovací garáže (DG). Stabilizovaná je trasa a smyčka tramvaje v „rokli“, stávající benzinová čerpací stanice (DA stab.) na Okružní. Obsluha území je dobře zajištěna po obvodových komunikacích Okružní a Seifertově. Paralelně s ul. Seifertovou je dle ÚPmB držena rezerva pro  prodloužení tramvaje z ulice Merhautovy.
Plochy volné – nestavební tvoří především park Rokle chráněný dle vyhlášky č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Jedná se o městskou zeleň parkovou (ZP) doplněný plochami městské zeleně rekreační (ZR) a ostatní (ZO). Zeleň je zároveň součástí všech ostatních funkčních ploch a kolem okružní komunikace je stabilizováno uliční stromořadí.
Urbanistická studie s regulačními prvky – Obytný soubor Lesná je v souladu s ÚPmB. Navrhovaná aktualizace by mohla vést k pořízení  případných změn ÚPmB.
 
4) Požadavky na řešení
 
Bydlení a občanská vybavenost:
-          vyhodnoťte  stávající  stav  regenerace bytových objektů a stanovte podmínky pro jejich možné úpravy (nástavby, dostavby apod.)
-          vyhodnoťte stávající stav objektů občanského vybavení a stanovte podmínky pro jejich regeneraci (přestavbu).
-          aktualizujte nebo nově řešte návrh funkčních a prostorových regulativů, a to zejména ve vztahu objektům občanské vybavenosti, znovu prověřte v původní dokumentaci navržené možnosti nástaveb (zejména bytových domů a objektů technického vybavení)
-          funkci bydlení v území původního sídliště považujte za limitní, sídelní celek co do intenzity této funkce za v zásadě uzavřený (s výjimkou dále zmíněného jižního centra); navrhněte limitní hranici intenzity využití pro případnou přestavbu objektů občanské vybavenosti (podrobněji viz. kap. 5 – Limity využití území)
-          plochy občanského vybavení doplňte především v území plánovaného a nedobudovaného tzv. nadokrskového centra na jihu Lesné (Albert, tržnice, prodejna koberců a přilehlé prostory, s možností využití navazujících volných ploch až po začátek Čertovy rokle)
-          toto území definujte jako hlavní společenské centrum sídliště s pestrou skladbou obchodů, kulturních zařízení a služeb (oživení lokality), navrhněte varianty prostorového řešení s možnou úpravou komunikačních a pěších propojení (např. kryté pasáže, lávka apod.) a s dořešením hlavního přestupního uzlu (v konečném znění zadání by mělo být upřesněno, zda nebude lokalita řešena následně formou samostatné architektonicko-urbanistické studie nebo soutěže)
-          vyhodnoťte možné dopady na kvalitu stávajícího obytného prostředí, technickou infrastrukturu, komunikační síť, potřeby řešení dopravy v klidu, MHD, občanskou vybavenost (MŠ, ZŠ), příp. další. Návrhem reagujte na případné další změny podmínek v území, ke kterým došlo od doby pořízení US.
-          při návrhu řešení zohledněte potřeby vyplývající z širších vztahů a to zejména z nově budovaného obytného souboru Majdalenky a přijměte doporučení pro (případný) další rozvoj; pro základní a mateřské školství zohledněte i lokality Kupkova a Barvy
-          v obytném souboru Majdalenky aktualizujte potřeby v oblasti občanské vybavenosti, pobytových ploch, dopravní obslužnosti a navrhněte řešení. – je možné jen v rámci řešeného území
-          formulujte zásady ochrany urbanistických hodnot obytného souboru Lesná, zejména s ohledem na dodržování výškového členění a hmotového uspořádání zástavby dle původního urbanistického konceptu (proporce objektů, umístění dominant)
-          proveďte posouzení navrhovaného řešení z hlediska krajinářského (s ohledem na pohledovou exponovanost území a zelený horizont
-          odůvodněte navrhované řešení SWOT analýzou ( silné a slabé stránky),
-          vzhledem k urbanistickým a architektonickým kvalitám předmětného sídliště navrhované řešení konzultujte s autory sídliště,
 
zeleň a veřejná prostranství:
-          vyhodnoťte plochy veřejných prostranství a zeleně včetně jejich pobytové hodnoty a stávající vybavenosti a navrhněte další možné využití především s ohledem na růst potřeb řešení volnočasových aktivit. Respektujte a ochraňte stávající plochy městské zeleně v maximální míře (ať už samostatně vymezených nebo v rámci ploch zeleně sídliště). Vymezte plochy pro revitalizaci zeleně.
-          Zvýšenou pozornost věnujte území Čertovy rokle, vymezte plochy pro nezbytné úpravy erozí narušených svahů a plochy pro revitalizaci zeleně; navrhněte opatření ke zvýšení atraktivity rekreačních funkcí v území, zvýšení bezpečnosti a zlepšení pěší prostupnosti – zejména umístěním lávek.
-          Regulativy řešte odlišně pro zcela nezastavitelné plochy veřejné zeleně sídliště, plochy s přírodním charakterem a protierozní funkcí (zejména v některých částech Čertovy rokle) a pro lokality s možností doplnění zeleně drobnými stavbami ke zvýšení atraktivity území – dětská hřiště, kluziště, vodní prvky, kulturní scéna s doplňujícím vybavením, příp. občerstvení apod. (i v rámci rokle)
-    Vymezte k respektování významné porosty příp. solitérní vzrostlé stromy.
 
doprava:
-          vyhodnoťte stávající stav dopravy v klidu ve vztahu k počtu bytových jednotek  
-          prověřte dopravní situaci v sídlišti, navrhněte možnosti řešení dopravy (jednosměrné ulice s možností nových parkovacích ploch, případně nové plochy pro parkování)
-          aktualizujte nebo nově vytipujte lokality pro výstavbu hromadných garáží včetně podzemních 
-          prověřte stávající trasy pěších a cyklistických komunikačních tahů a možnosti jejich rozšíření
-          v rámci širších vztahů respektujte  trasu tramvajové trati v ulici Seifertově; navrhněte a prověřte umístění smyčky - její severní??? ukončení, zohledňující přestupní vztahy autobusové dopravy
-          v rámci širších vztahů respektujte komunikační propojení Lesná – Sadová a zohledněte jeho vazby na okolí v řešeném území
 
inženýrské sítě:
-          stanovte limity využití území z hlediska  jednotlivých médií, možnosti zvyšování kapacity území z hlediska nároků na kapacity sítí technického vybavení území.  
 
geologie, hydrogeologie:
-          respektujte informace o geologické a hydrogeologické charakteristice území (dle předaných podkladů)
 
5) Limity využití území
 
Respektujte limity vyplývající z platných právních předpisů
-    zohledněte stávající limity přírodní (VKP v Čertově rokli) a stanovte regulativy pro možné využití ploch a úpravy zeleně (dělené podle stupně ochrany stávající zeleně, nutnosti protierozních opatření a možnosti doplnění lokality drobnými stavbami pro zvýšení atraktivity, vodními prvky případně lávkami – viz. výše)
-          limity technické infrastruktury (respektujte stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, v případě nutnosti navrhněte přeložku vedení)
-          limity kulturní, historické a civilizační:
          respektujte středisko občanského vybavení Obzor, u kterého probíhá řízení k možnému vyhlášení za kulturní památku
 
Hlavní limity funkčního využití a prostorového řešení
-          respektujte urbanistické hodnoty obytného souboru Lesná (území původního sídliště z let 1960 – 1970), který je navržen na památkovou zónu a jehož ochrana jako hodnotného urbanistického díla byla schválena v územně analytických podkladech města (zejména se jedná o dodržení výškového členění a hmotového uspořádání zástavby dle původního urbanistického konceptu)
-          funkci bydlení v území původního sídliště Lesná považujte za limitní, sídelní celek co do intenzity této funkce za v zásadě uzavřený (s výjimkou dále zmíněného jižního centra)
-          pro případnou přestavbu stávajících objektů občanské a technické vybavenosti stanovte jako limitní hranici 2 nadzemní podlaží (s možností využití částečně zapuštěného podlaží v terénu)
-          výjimkou z výše uvedených pravidel bude nová výstavba a přestavba jižního centra Lesné, kde by měly být regulativy stanoveny obecněji a následně upřesněny na základě samostatné architektonicko-urbanistické studie nebo soutěže (řešené již podle konkrétní náplně a druhu občanského vybavení), jedná se o vytvoření centra městského typu v místech, kde nebylo zrealizováno podle původního projektu
-           na území obyt. souboru Majdalenkyvytvořte postupným snížením max. podlažnosti a doplněním rekreačních ploch zeleně vhodný přechod zástavby do krajiny
-          v rámci širších vztahů při začlenění obytného souboru do krajiny respektujte podrobný rozbor jednotlivých hodnot z ÚAP (posudek ing. arch Lowa ke změně B19/07-1 ÚP města Brna) a na základě toho stanovte základní regulativy pro navazující území.
 
6) Požadavky na způsob a rozsah zpracování
 
1.        Průvodní zpráva
2.        Situace širších vztahů v měřítku                                                 1: 5000
3.        Rozbor stávajícího stavu                                                             1: 2000
4.        Komplexní návrh funkčních a prostorových regulativů             1: 2000
5.        Návrh koncepce dopravy včetně dopravy v klidu                      1: 2000
6.        Inženýrské sítě                                                                            1: 2000 
7.        Výkres případných návrhů změn oproti ÚPmB                                      1: 5000
8.        Další výkresy dokladující nebo doplňující navrhované řešení ( prostorový model, zákresy do fotografií apod.)
 
Počet vyhotovení a zpracování :
6 ks vyhotovení v tištěné formě a digitální zpracování na CD nosiči – 3ks. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation/J. Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word 2000, případně vyšší verzi po vzájemné dohodě, v kódování MS Windows (CP1250), tabulková část bude zpracována ve formátu Microsoft Excel 2000, případně vyšší verzi po vzájemné dohodě.
CD bude obsahovat veškeré soubory ve formátu  DGN, PLT, XLS a DOC. Ve formátu DGN budou předány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů a popis těchto souborů ve formátu XLS. Dále budou předány aktivní prázdné soubory DGN s připojenými referencemi pro vytvoření všech výkresů. Ve formátu PLT budou předány plotrovací soubory pro všechny výkresy ve formátu HPGL/2.
V průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory.
Další požadavky mohou vyvstat v průběhu zpracovávání studie.
 


7) Podklady
Závazná územně plánovací dokumentace :
-       ÚPmB 1994, výřez
Územně plánovací podklady:
-       Urbanistická studie s regulačními prvky – Obytný soubor Lesná,  RUDIŠ – RUDIŠ, v.o.s. ve spolupráci s firmou Stavoprojekta, s.r.o., 1998.
-       Energetická koncepce statutárního města Brna, 2005 
-       Generel geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie města Brna, (AQUA ENVIRO s.r.o., aktualizace 2008).
-       Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna (ENVING, s. r. o., 2005)
-       Vyhodnocení zeleně sídliště Lesná (Ing.Sendler)
-       Studie prodloužení tramvajové trati Lesná (ARGEMA s.r.o. 2008)
-       Generel odkanalizování - kmenová stoka C (koncept, Pöyry, 2009)
-       Posudek geologických, hydrogeologických a geotechnických poměrů pro lokalitu Lesná-Okružní ( předpokládaný termín zpracování listopad 2009)
Ostatní podklady:
Posouzení změny B19/07-1 ÚPMB z hlediska krajinného rázu a urbanistických hodnot (Doc. Ing. arch Jiří Low - 2009)
Žádost o pam. zónu
Námitka zástupce veřejnosti s alternativním návrhem změny ÚpmB
Věcně shodná připomínka odborné veřejnosti s urbanistickým stanoviskem k sídlišti Lesná
 
Mapové podklady budou projektantovi předány v digitální, případně tištěné podobě.
Trasy inženýrských sítí projektant prověří u správců sítí.
 
 
 
Zpracoval: kolektiv pracovníků OÚPR MMB
                    říjen 2009