Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zadání územní studie Lesná - návrh OÚPR MMB

11. 12. 2009

1

Zadání

Územní studie s regulačními prvky

Obytný soubor Lesná - aktualizace

Obsah:

1) Důvody pořízení

2) Vymezení řešeného území

3) Vztah k platným ÚPD

4) Požadavky na řešení

5) Rozsah a způsob zpracování

6) Podklady

Ř

íjen 2009

2

1) Důvody pořízení aktualizace územní studie

Urbanistická studie s regulačními prvky (US) – Obytný soubor Lesná, zpracována

architektonickou kanceláří RUDIŠ – RUDIŠ, v.o.s. , ve spolupráci s firmou Stavoprojekta,

s.r.o. v roce 1998, formulovala zásady pro revitalizaci a rekonstrukci stávajících bytových

domů, včetně návrhu objektů, vhodných pro realizaci nástaveb, zásady pro revitalizaci a

rekonstrukci objektů občanské vybavenosti, vymezila plochy potřebné pro řešení parkování

s ohledem na zachování stávajících ploch zeleně a vymezila i plochy vhodné k novému

zastavění. Tyto zásady byly stanoveny mimo jiné s cílem zachovat urbanistické a

architektonické hodnoty sídliště.

Aktualizace výše uvedené US bude reagovat na změnu podmínek v území vyplývajících ze

změny životního stylu obyvatel v posledních deseti letech a stanoví zásady koncepce rozvoje

území s ohledem na jeho hodnoty (prostorová struktura s kontrastem velkých deskových a

věžových domů s rozlehlými volnými plochami zeleně, která tvoří hlavní charakteristiku

Lesné) a podmínky území. Stanoví urbanistické a architektonické požadavky na využívání a

prostorové uspořádání území, stanoví podmínky pro modernizaci sídliště, pro ochranu hodnot

a charakteru území a pro zvyšování kvality bydlení. Aktualizace US stanoví limity případného

rozvoje sídliště Lesná s vyhodnocením možných dopadů na kvalitu stávajícího obytného

prostředí, technickou infrastrukturu, komunikační síť, dopravu v klidu a občanskou

vybavenost (MŠ, ZŠ).

2) Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Řešené území je situováno na území MČ Brno-sever v k.ú. Lesná a je totožné s řešeným

územím původní Urbanistické studie s regulačními prvky – Obytný soubor Lesná. Pro potřeby

řešení širších vztahů je tato středová část rozšířena o vnější prstenec za ulicemi Okružní a

Seifertovou – viz grafická příloha. Tyto hranice mohou být na prvním výrobním výboru

upřesněny.

Charakteristickým prvkem sídliště Lesná jsou velké deskové panelové domy s výrazným

horizontálním členěním situované po vrstevnicích, doplněné skupinami věžových domů a

čtyřpodlažních řadových a bodových objektů. V centru území se nachází městský park zvaný

Rokle a rozlehlé plochy sídlištní zeleně pak prostupují celé území a napojují ho na přírodní

zázemí. K příznivému působení sídliště přispívá svažitý terén orientovaný k jihu s krásnými

výhledy na město.

3) Vztah lokality k existující ÚPD

V Územním plánu města Brna (ÚPmB) je řešené území vyznačeno jako převážně

stabilizované. Stabilizované stavební plochy tvoří především funkční plochy všeobecného

bydlení (BO), doplněné stabilizovanými plochami veřejné vybavenosti - školství (OS),

zdravotnictví (OZ) a stabilizovanými či návrhovými smíšenými plochami obchodu a služeb

(SO).

Pro dopravu v klidu jsou vymezeny stabilizované i návrhové plochy - hromadné odstavné a

parkovací garáže (DG). Stabilizovaná je trasa a smyčka tramvaje v „rokli“, stávající

benzinová čerpací stanice (DA stab.) na Okružní. Obsluha území je dobře zajištěna po

obvodových komunikacích Okružní a Seifertově. Paralels ul. Seifertovou je dle ÚPmB

držena rezerva pro prodloužení tramvaje z ulice Merhautovy.

Plochy volné – nestavební tvoří především park Rokle chráněný dle vyhlášky č.15/2007 o

ochraně zeleně v městě Brně. Jedná se o městskou zeleň parkovou (ZP) doplněný plochami

městské zeleně rekreační (ZR) a ostatní (ZO). Zeleň je zároveň součástí všech ostatních

funkčních ploch a kolem okružní komunikace je stabilizováno uliční stromořadí.

Urbanistická studie s regulačními prvky – Obytný soubor Lesná je v souladu s ÚPmB.

Navrhovaná aktualizace by mohla vést k pořízení případných změn ÚPmB.

3

4) Požadavky na řešení

Bydlení a občanská vybavenost:

- vyhodnoťte stávající stav regenerace bytových objektů a stanovte podmínky pro jejich

možné úpravy (nástavby, dostavby apod.)

- vyhodnoťte stávající stav objektů občanského vybavení a stanovte podmínky pro jejich

regeneraci (přestavbu).

- aktualizujte nebo nově řešte návrh funkčních a prostorových regulativů, a to zejména ve

vztahu objektům občanské vybavenosti; funkci bydlení v daném území považujte za

limitní, sídelní celek co do intenzity této funkce za v zásadě uzavřený; navrhněte limitní

hranici intenzity využití pro případnou přestavbu objektů občanské vybavenosti;

vyhodnoťte možné dopady na kvalitu stávajícího obytného prostředí, technickou

infrastrukturu, komunikační síť, potřeby řešení dopravy v klidu, MHD, občanskou

vybavenost (MŠ, ZŠ), příp. další. Návrhem reagujte na případné další změny podmínek

v území, ke kterým došlo od doby pořízení US.

- při návrhu řešení zohledněte potřeby vyplývající z širších vztahů a to zejména z nově

budovaného obytného souboru Majdalenky a přijměte doporučení pro (případný) další

rozvoj; pro základní a mateřské školství zohledněte i lokality Kupkova a Barvy

- v obytném souboru Majdalenky aktualizujte potřeby v oblasti občanské vybavenosti,

pobytových ploch, dopravní obslužnosti a navrhněte řešení.

- formulujte zásady ochrany urbanistických hodnot obytného souboru Lesná, zejména

s ohledem na dodržování výškového členění a hmotového uspořádání zástavby dle

původního urbanistického konceptu (proporce objektů, umístění dominant)

- proveďte posouzení navrhovaného řešení z hlediska krajinářského (s ohledem na

pohledovou exponovanost území a zelený horizont

- odůvodněte navrhované řešení SWOT analýzou ( silné a slabé stránky),

- vzhledem k urbanistickým a architektonickým kvalitám předmětného sídliště navrhované

řešení konzultujte s autory sídliště,

zeleň a veřejná prostranství:

- vyhodnoťte plochy veřejných prostranství a zeleně včetně jejich pobytové hodnoty a

stávající vybavenosti a navrhněte další možné využití především s ohledem na růst potřeb

řešení volnočasových aktivit. Respektujte a ochraňte stávající plochy městské zeleně

v maximální míře (ať už samostatně vymezených nebo v rámci ploch zeleně sídliště).

Vymezte plochy pro revitalizaci zeleně.

- Zvýšenou pozornost věnujte území Čertovy rokle, vymezte plochy pro nezbytné úpravy

erozí narušených svahů a plochy pro revitalizaci zeleně; navrhněte opatření ke zvýšení

atraktivity rekreačních funkcí v území, zvýšení bezpečnosti a zlepšení pěší prostupnosti.

doprava:

- vyhodnoťte stávající stav dopravy v klidu ve vztahu k počtu bytových jednotek

- prověřte dopravní situaci v sídlišti, navrhněte možnosti řešení dopravy (jednosměrné ulice

s možností nových parkovacích ploch, případně nové plochy pro parkování)

- aktualizujte nebo nově vytipujte lokality pro výstavbu hromadných garáží včetně

podzemních

- prověřte stávající trasy pěších a cyklistických komunikačních tahů a možnosti jejich

rozšíření

- v rámci širších vztahů respektujte trasu tramvajové trati v ulici Seifertově; navrhněte a

prověřte umístění smyčky - její severní ukončení, zohledňující přestupní vztahy

autobusové dopravy

- v rámci širších vztahů respektujte komunikační propojení Lesná – Sadová a zohledněte

jeho vazby na okolí v řešeném území

4

inženýrské sítě:

- stanovte limity využití území z hlediska jednotlivých médií, možnosti zvyšování kapacity

území z hlediska nároků na kapacity sítí technického vybavení území.

geologie, hydrogeologie:

- respektujte informace o geologické a hydrogeologické charakteristice území (dle

předaných podkladů)

5) Požadavky na způsob a rozsah zpracování

1. Průvodní zpráva

2. Situace širších vztahů v měřítku 1: 5000

3. Rozbor stávajícího stavu 1: 2000

4. Komplexní návrh funkčních a prostorových regulativů 1: 2000

5. Návrh koncepce dopravy včetně dopravy v klidu 1: 2000

6. Inženýrské sítě 1: 2000

7. Výkres případných návrhů změn oproti ÚPmB 1: 5000

8. Další výkresy dokladující nebo doplňující navrhované řešení ( prostorový model,

zákresy do fotografií apod.)

Počet vyhotovení a zpracování :

6 ks vyhotovení v tištěné formě a digitální zpracování na CD nosiči 3ks. Grafická část

bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation/J. Textová část bude zpracována

ve formátu Microsoft Word 2000, případně vyšší verzi po vzájemné dohodě, v kódování

MS Windows (CP1250), tabulková část bude zpracována ve formátu Microsoft Excel

2000, případně vyšší verzi po vzájemné dohodě.

CD bude obsahovat veškeré soubory ve formátu DGN, PLT, XLS a DOC. Ve formátu

DGN budou předány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů a popis

těchto souborů ve formátu XLS. Dále budou předány aktivní prázdné soubory DGN

s připojenými referencemi pro vytvoření všech výkresů. Ve formátu PLT budou předány

plotrovací soubory pro všechny výkresy ve formátu HPGL/2.

V průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory.

Další požadavky mohou vyvstat v průběhu zpracovávání studie.

6) Podklady

Závazná územně plánovací dokumentace :

ÚPmB 1994, výřez, výškopis a polohopis

Územně plánovací podklady:

Urbanistická studie s regulačními prvky – Obytný soubor Lesná, RUDIŠ – RUDIŠ, v.o.s.

ve spolupráci s firmou Stavoprojekta, s.r.o., 1998.

Studie prodloužení tramvajové trati Lesná (ARGEMA s.r.o. 2008)

Posudek geologických, hydrogeologických a geotechnických poměrů pro lokalitu Lesná-

Okružní ( předpokládaný termín zpracování listopad 2009)

Generel geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie města Brna, (AQUA ENVIRO

s.r.o., aktualizace 2008).

Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna (ENVING, s. r. o.,

2005)

Generel odkanalizování - kmenová stoka C (koncept, Pöyry, 2009)

5

Ostatní informativní podklady :

Energetická koncepce statutárního města Brna, 2005

Vyhodnocení zeleně sídliště Lesná (Ing.Sendler)

Mapové podklady budou projektantovi předány v digitální, případně tištěné podobě.

Trasy inženýrských sítí projektant prověří u správců sítí.

Zpracoval: kolektiv pracovníků OÚPR MMB

říjen 2009

6