Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktivity pro Lesnou

8. 9. 2009
Magistrát města Brna                                                                           
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 Brno
                                                                                                             V Brně dne 4. 9. 2009.
 
Věcně shodná připomínka k návrhu změny Územního plánu města Brna  B19/07-I
(24. soubor změn).
 
My, níže uvedení a podepsaní občané Lesné, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., (zákon o územním plánování a stavebním řádu) tuto připomínku k návrhu změny územního plánu města Brna:
 
Nesouhlasíme s navrhovanou změnou Územního plánu města Brna B19/07-I (24. soubor změn), která znamená ve svém důsledku zásadní a nevratné poškození uzavřeného a urbanisticky hodnotného celku – sídliště Lesná - který je již pro bytovou výstavbu stavebně vyčerpán. 
 
Žádáme, aby tato navrhovaná změna územního plánu byla modifikována způsobem, který respektuje fakt, že jde o lokalitu s jasně definovanou urbanistickou koncepcí a jednoznačnými vazbami na celek, jehož urbanistická hodnota a nutnost ochrany byly uznány Magistrátem města Brna, brněnským pracovištěm Národního památkového ústavu ČR i Ministerstvem kultury ČR. (Jedná se o prostor jasně ohraničený ulicemi Okružní a Seifertova, s doplněním o ulice Loosova a Jurkovičova - tedy  tak zvanou  investiční akci Lesná 1960-1970.)
 
Proto navrhujeme, aby změna funkční plochy všeobecného bydlení (BO) na smíšené plochy obchodu a služeb (SO) byla provedena pouze na pozemcích vyznačených v následující situaci s tím, že index podlažních ploch (IPP) zde bude mít hodnotu 0,4. Veřejné parkoviště bude přičleněno k  veřejným prostranstvím a zbývající zeleň bude mít statut ostatní městské zeleně (ZO).
                                                          
Odůvodnění:
Urbanistická koncepce Lesné je založena na horizontálních liniích staveb, maximálně velkých obytných blocích doplněných nízkými budovami občanské vybavenosti v zeleni. Koncentrace obyvatel do  velkých bloků - „až na hranici psychologické únosnosti“ - je vyvážena velkými plochami mezi bloky, výhledem a osluněním. Navrhovaná změna územního plánu by v místě areálu občanské vybavenosti Obzor vedla k rozbití této urbanistické koncepce, a to navíc v lokalitě, která je v rámci celé Lesné hodnocena jako jedna z nejzachovalejších. Za nenávratné poškození urbanistické koncepce Lesné považuje tuto změnu i velká část odborné veřejnosti.
V závěru studie, která se zabývá posouzením vlivu navrhované změny na krajinný ráz a urbanistické hodnoty města Brna, se mimo jiné uvádí: „Je prokázáno, že navrhovanou změnou dojde v řešeném území k nevratnému a vážnému poškození jeho urbanistických a kulturněhistorických hodnot.“ Lesná požívá ochrany v několika úrovních územně analytických podkladů pořízených Magistrátem města Brna. V roce 2004 doporučilo brněnské pracoviště Národního památkového ústavu ČR prohlásit sídliště Lesná za kulturní památku. Ministerstvo kultury ČR doporučilo vytvoření městské památkové zóny, o jejíž zřízení byla před nedávnem podána žádost.         
 
Nejde ovšem jen o urbanistickou koncepci Lesné. V posledních letech vzniklo v okolí původní Lesné (zejména v oblasti Majdalenky) bezmála 1000 nových bytů a další výstavba je v plánu. Vzhledem k absenci občanské vybavenosti v těchto místech je novými obyvateli využívána ve všech směrech původní Lesná. Jasně se ukazuje, že Lesná má díky svému unikátnímu zasazení do zeleně potenciál také ve vztahu k přilehlým městským územím. Čím dál více obyvatel okolních čtvrtí (zejména s dětmi) směřuje své volnočasové aktivity právě sem.
Díky generační obměně posledních let a faktu, že Lesná nabízí mimořádně kvalitní životní prostor, je sociální a věková struktura obyvatel sídliště Lesná velice dobrá, bez ohledu na to, že původní bytový fond může být částečně zastaralý.
To vše dokazuje, že každá další bytová výstavba a zahušťování uvnitř původní Lesné je nežádoucí.